Date of Record : Monday, June 1, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน และการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสารในรายการ ข่าวเวิร์คพ้อยท์ ผ่านสถานีโทรทัศน์เวิร์คพ้อยท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • 4-ประกาศผู้ชนะ.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (6/1/2020 4:49:26 PM)

    Link อื่นๆ