Date of Record : Friday, May 29, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ผ่านหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ-จ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารฯ-ผู้จัดการรายวัน-360.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (5/29/2020 5:18:51 PM)

    Link อื่นๆ