Date of Record : Friday, May 22, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างการจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์ที่มีเนื่อหาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (5/22/2020 11:43:37 AM)

    Link อื่นๆ