Date of Record : Thursday, May 14, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องหมายแสดงการอนุญาต (Label Sticker) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ.pdf

Create by  -   (5/14/2020 3:58:30 PM)

    Link อื่นๆ