Date of Record : Friday, May 29, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน และการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสารในรายการไทยแลนด์สตอรี่ ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ-จ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานฯ-กรมประชาสัมพันธ์-FM-92-5-MHz-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (5/29/2020 5:09:08 PM)

    Link อื่นๆ