Date of Record : Friday, May 22, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างจัดทำเสื้อกีฬาภายในของสำนักงาน กสทช. เพื่อแจกจ่ายให้แก่พนักงานและลูกจ้างที่บรรจุใหม่ ของสำนักงาน กสทช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ.pdf

Create by  -   (5/22/2020 4:17:31 PM)

    Link อื่นๆ