Date of Record : Friday, May 15, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเตาไมโครเวฟ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Keyword : เตาไมโครเวฟ

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเตาไมโครเวฟ-จำนวน-4-เครื่อง-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (5/15/2020 5:31:20 PM)

    Link อื่นๆ