Date of Record : Tuesday, May 19, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและการพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ-จ้างการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน-การบัญชีและพัสดุ-สำนักงาน-กสทช-ปี63.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (5/19/2020 10:43:45 AM)

    Link อื่นๆ