Date of Record : Friday, May 1, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้จัดงานการจัดการประชุมทวิภาคี ครั้งที่ ๓ ระหว่างสำนักงาน กสทช. และ TRC แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ.pdf

Create by  -   (5/1/2020 4:19:17 PM)

    Link อื่นๆ