Date of Record : Friday, May 8, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือวัดเทคโนโลยี Project 25 (P25) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ.pdf

Create by  -   (5/8/2020 2:18:21 PM)

    Link อื่นๆ