Date of Record : Monday, June 1, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน และการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสารในรายการส่องเศรษฐกิจ ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 MHz โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ-จ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสารในรายการส่องเศรษฐกิจ-FM-104-5-MHz.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (6/1/2020 4:56:42 PM)

    Link อื่นๆ