Date of Record : Friday, May 29, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ-จ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารฯ-ผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (5/29/2020 5:05:35 PM)

    Link อื่นๆ