Date of Record : Friday, May 1, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟต์แวร์ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 Licenses โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ-ซื้อซอฟต์แวร์ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์-จำนวน-๒๐๐-Licenses-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (5/1/2020 10:26:29 AM)

    Link อื่นๆ