Date of Record : Monday, May 18, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะ.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (5/18/2020 3:07:04 PM)

    Link อื่นๆ