Date of Record : Monday, June 1, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานและการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสาร ในรายการเมืองไทย ๑๘.๐๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะ.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (6/1/2020 5:10:40 PM)

    Link อื่นๆ