Date of Record : Tuesday, May 12, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ “ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสำนักงาน กสทช. ในยุค ๕G” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะ.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (5/12/2020 5:14:37 PM)

    Link อื่นๆ