การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรังผึ้ง (Cellular) ซึ่งใชเทคโนโลยี IMT-2000 CDMA Multi-Carrier (cdma2000)

     ด้วย กสทช. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 เห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรังผึ้ง (Cellular) ซึ่งใชเทคโนโลยี IMT-2000 CDMA Multi-Carrier (cdma2000) พร้อมทั้งเห็นชอบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ
      สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรังผึ้ง (Cellular) ซึ่งใชเทคโนโลยี IMT-2000 CDMA Multi-Carrier (cdma2000) โดยสามารถนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560 จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2560  ในช่องทางดังต่อไปนี้
          1) Email: standardnbtc@gmail.com
          2) โทรสาร:  0 2271 3518
          3) ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
                   สำนักงาน กสทช. (สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม) 
                   เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
                   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
                   กรุงเทพฯ 10400

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ทท.) สำนักงาน กสทช. โทรศัพท์ 0 2271 0510 ต่อ 326 โทรสาร 0 2271 3518 Email: standardnbtc@gmail.com
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
  • แบบแสดงความคิดเห็น

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • เอกสารประกอบการรับฟังฯ.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็น.pdf