การปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประจำปี 2567

     ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ข้อ 7 ประกาศดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดหรือทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวยื่นต่อ กสทช. พร้อมคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันนิติบุคคล ว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด รวมทั้ง รายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำกิจการให้ กสทช. ทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี และจัดส่งเอกสารตามข้อ 7/1 เพื่อให้ กสทช. ใช้ประกอบการพิจารณาต่อไปความละเอียดแจ้งแล้ว
     สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ขอให้ผู้รับใบอนุญาตที่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศดังกล่าวปฏิบัติตามแนวทางที่ประกาศกำหนด โดยการกำหนดหรือทบทวนข้อห้าม รวมทั้ง รายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำกิจการประจำปี ส่งให้สำนักงาน กสทช. ตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้แนบเอกสารแบบการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวและแบบรายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำกิจการตามประกาศดังกล่าว พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยครบถ้วน
 

Download

  • แบบการกำหนดข้อห้าม-ปี67.pdf
  • แบบรายงานพฤติการณ์-ปี67.pdf
  • ตัวอย่าง-แบบ-บอจ-3.pdf
  • ตัวอย่าง-รายงานการประชุมตั้งบริษัท.pdf
  • ประกาศ-กสทช-เรื่อง-การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว-พ-ศ-2555-และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (1/31/2024 10:53:06 AM)

Download

Page views: 233