คู่มือมาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

คู่มือมาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกรอธิบาย ขยายความและยกตัวอย่างกรณีศึกษาให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการ และขั้นตอนการดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยเผยแพร่แก่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ผู้รับใบอนุญาต และผู้สนใจทั่วไป

Download

  • คู่มือมาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/28/2019 2:26:51 PM)

Download

Page views: 1396