แนวปฏิบัติทางเทคนิคสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Technical Guidelines for Digital Terrestrial Television Broadcasting) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (1/4/2018 12:45:00 PM)

Download

Page views: 1854