การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล บนย่านความถี่ 470 – 694 MHz

วันที่ 11 กันยายน 2562 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและแก้ไขปัญหาการรบกวนวิทยุการบินเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมีผู้แทนจากผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายเครื่องรับสัญญาณ/สายอากาศภาครับ/อุปกรณ์ขยายสัญญาณ ผู้แทนจากหน่วยงานซึ่งใช้งาน Land Mobile ย่านความถี่ 470-510 MHz ผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าว ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช. 
 

Download

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (9/13/2019 2:59:52 PM)