การสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา (ทบ.) จัดการสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566) โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ฯ พร้อมด้วย นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล และ พล.อ.ท. ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. เข้าร่วมในครั้งนี้ ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนแม่บทกองทุนฯ และร่วมกันกำหนดทิศทางการจัดสรรเงินจากกองทุนให้มีความเหมาะสม และนำข้อเสนอแนะไป ประกอบการพิจารณาจัดทำร่างประกาศฯ ดังกล่าวต่อไป ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (11/11/2019 2:26:46 PM)