สำนักงาน กสทช. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี การจัดทำบัญชีการจำแนกรายได้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดหลักสูตรอบรมสัมมนาร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำบัญชีให้กับผู้จัดทำบัญชีสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยกำหนดให้เป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ของผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีที่ปรึกษาโครงการเพื่อสนับสนุนงานการสอบทานการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นวิทยากรหลักสูตร
          สำนักงาน กสทช. จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี การจัดทำบัญชี การจำแนกรายได้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” (รหัสหลักสูตร 6211-02-011-001-01 ซึ่งได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ แล้วตามมติที่ประชุมสภาวิชาชีพบัญชีครั้งที่ 10/2562 ) ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอารีย์ ฮอลล์ ชั้น ๒๒ โรงแรมเดอะควอเตอร์อารีย์ บาย ยูเอชจี โดยมีรายละเอียดกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้เปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่สนใจทั้งสิ้น 30 ที่นั่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมภายในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมรับการอบรมผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. และสภาวิชาชีพบัญชี ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
          ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 02-271-7600 ต่อ 5688 หรือ Email: broadcasting_tariff@nbtc.go.th

Download

  • 1_กำหนดการอบรม-2562.pdf
  • 2_แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม-2562.docx

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/13/2019 2:53:43 PM)