การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 2 (ปท. 2) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยได้รับเกียรติจาก นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รองรับการหลอมรวมทางเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม เป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระให้กับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินการมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก พันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ คณะกรรมการ กตป. เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.
 

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (11/15/2019 9:02:50 AM)