การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz มาตรการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์ วิธีการอนุญาต แผนความถี่ ย่าน 700 MHz สำหรับกิจการโทรคมนาคม

ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นัดพิเศษ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียกคืนคลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ในกิจการโทรคมนาคม และมาตรการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน ให้กับผู้ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ และผู้ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ดังกล่าว และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. นำหลักการดังกล่าว พร้อมข้อสังเกตของที่ประชุมในประเด็นต่างๆ ไปจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 เพื่อประกอบ
การจัดทำร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป
สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงความคิดเห็นพร้อมนำส่งมายังสำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. ช่องทางการนำส่งเอกสาร
(1) นำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
          สำนักงาน กสทช. (สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์)
          87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ทั้งนี้ โดยวงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz”
(2) ส่งด้วยตนเองที่สำนักงาน กสทช. อาคารเอ็กซิม ชั้น 21 สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์       วันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)
(3) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : public.hearing2018@gmail.com
โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz”
(4) ทางโทรสาร หมายเลข 0 2278 5202
  1. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น
          ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 – 4 มีนาคม 2562
  1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.2) สำนักงาน กสทช.
หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 5167 , 5169 , 5161

Download

  • แบบแสดงความเห็น-700-MHz.doc
  • ร่างประกาศ-700-MHz.pdf
  • ร่างประกาศแผนความถี่วิทยุ-IMT-700.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (1/18/2019 4:37:41 PM)