มาตรการในการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ กสทช. และสำนักงาน กสทช.

Download

  • มาตรการช่วยเหลือช่วยโควิด.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/23/2020 3:02:17 PM)