อนุญาต
 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
มีผลบังคับใช้
ที่ยกเลิก
 ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
มีผลบังคับใช้
ที่ยกเลิก
 การจัดสรรเลขหมาย
มีผลบังคับใช้
ที่ยกเลิก