ประมูลดาวเทียม
    Big1

ผู้บริหารระดับสำนักและส่วนงานของสำนักงาน กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม