ការិយាល័យ កសថឆ. ភូមិភាគ. 1 (ភភ.1)

ឈ្មោះអង្គភាព​ : ការិយាល័យ កសថឆ. ភូមិភាគ. 1 (ភភ.1)

ថ្ងៃកត់ត្រា : 24/05/2017

ការិយាល័យ កសថឆ. ភូមិភាគ. 1 (ភភ.1)

e-mail : region2@nbtc.go.th
គេហះទំព័រ : http://region2.nbtc.go.th

ការិយាល័យ កសថឆ.ភូមិភាគ1​មានតំបន់ទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ 21 ខេត្ត រួមមានការិយាល័យ

ឈ្មោះអង្គភាព : បាងកក  ណុនថៈប៊ុរី  ប៉ៈធុមធានី  រាជបុរី  សមុទ្រប្រាកាន  សមុទ្រសាខន  សមុទ្រសុងខៈរ៉ាម  

ព្រះណៈខនស៊ីអៈយុតថៈយ៉ា

ទីតាំង :  ផ្ទះលេខ 101 ក្រុមទី 4 ច្រកជែងវ៉ាត់ថៈណៈ 5 ផ្លូវជែងវ៉ាត់ថៈណៈ  សង្កាត់ធុងសងហង ខណ្ឌឡាក់ស៊ី បាងកក 10210

លេខទូរស័ព្ទ : 02 573 6241
ទូរសារ : 02 573 6242
e-mail : mtr_nb@nbtc.go.th
គេហះទំព័រ : http://nonthaburi.nbtc.go.th

ឈ្មោះអង្គភាព : ការិយាល័យ កសថឆ. ខេត្ត 5 (ច័ន្ទបុរី)
មានតំបន់ទទួលខុសត្រូវដូចតទៅ ច័ន្ទបុរី  ត្រាត  រ៉ៈយង  និងឆុនបុរី

ទីតាំង :  ផ្ទះលេខ 207 ក្រុមទី 1 ឃុំម៉ៈខាម ស្រុកម៉ៈខាម ខេត្តច័ន្ទបុរី 22150

លេខទូរស័ព្ទ :  039 389 438
ទូរសារ : 039 389 437
e-mail :  mtr_jb@nbtc.go.th
គេហះទំព័រ :  http://chanthaburi.nbtc.go.th

ឈ្មោះអង្គភាព :  ការិយាល័យ កសថឆ. ខេត្ត 15 (ស៊ុផាន់ប៊ុរី)
មានតំបន់ទទួលខុសត្រូវដូចតទៅ ស៊ុផាន់ប៊ុរី  ណៈខនប៉ៈថុម កានចៈណៈប៊ុរី  អាងថង  និងស៊ិងប៊ុរី

ទីតាំង : ផ្ទះលេខ 443 ក្រុមទី 5 ផ្លូវស៊ុផាន់ប៊ុរី -ឆ័យណាត ឃុំថារ៉ៈហាត់ ស្រុកមឿង​​​ ខេត្តស៊ុផាន់ប៊ុរី 72000

លេខទូរស័ព្ទ : 035 454 330 - 2
ទូរសារ : 035 434 322
e-mail : mtr_sp@nbtc.go.th
គេហះទំព័រ :  http://suphanburi.nbtc.go.th

ឈ្មោះអង្គភាព : ការិយាល័យ កសថឆ. ខេត្ត 16 (ប្រាជីនប៊ុរី)
មានតំបន់ទទួលខុសត្រូវដូចតទៅ ប្រាជីនប៊ុរី ឆៈឆើងសៅ ស្រះកែវ និងណៈខនណាយ៉ុក

ទីតាំង : ផ្ទះលេខ 4/1 ផ្លូវ សាលាវត្តស៊ីម៉ុងខុន ឃុំណាមឿង ស្រុកមឿង ខេត្តប្រាជីនប៊ុរី

លេខទូរស័ព្ទ :   -
ទូរសារ : -
e-mail : mtr_pc@nbtc.go.th
គេហះទំព័រ :  -
 

បង្កើតឡើងដោយ  -   (24/05/17 13:40:43)