ผลการพิจารณาคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ชั่วคราว (กิจการโทรทัศน์ที่มีการบอกรับสมาชิก)

-ร่างประกาศค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ  (ไฟล์แนบที่ 1)
-แบบลงทะเบียนเข้ารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ    (ไฟล์แนบที่ 2)
-กำหนดการรับฟังความคิดเห็น   (ไฟล์แนบที่ 3)
-แบบแสดงรับฟังความคิดเห็น (ไฟล์แนบที่ 3)
ผู้มีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศให้ส่งเอกสารผ่านทาง
1.  โทรสาร 0 2271 0578
2.  ทางไปรษณีย์ ถึง คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย8 (สายลม)
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
3.  e-mail : broadcasting_ntc@hotmail.com
กำหนดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ณ ห้องแกรนด์ บอลลูม ชั้น 4  โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  กรุงเทพฯ
ทั้งนี้สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นได้ ภายใน วันที่ 28 ตุลาคม 2552 เวลา 16.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานด้านกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
โทรศัพท์ 0 2271 0151-60 ต่อ 182 183

Download

Create by  -   (3/31/2016 10:50:21 AM)

Download

Page views: 308