ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลาการแจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และเหตุแห่งความจำเป็นในการถือครองคลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ด้วยในคราวการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลาการแจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และเหตุแห่งความจำเป็นในการถือครองคลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พร้อมทั้งเห็นชอบร่างประกาศฯ และแบบแจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ฯ ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ สำนักงาน กสทช. จึงได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พร้อมร่างประกาศฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก กสทช. แล้ว เผยแพร่ต่อสาธารณะชน ก่อนนำไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

Download

  • 1-สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ.pdf
  • 2-ร่างประกาศฯ.pdf
  • 3-แบบแจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่-(กิจการกระจายเสียง).pdf
  • 4-แบบแจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่-(กิจการโทรทัศน์).pdf

Create by  -   (1/31/2016 8:02:33 PM)

Download

Page views: 264