ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตวิทยุชุมชน

ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตวิทยุชุมชน
และร่างมาตรฐานทางเทคนิค
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  
 
ตารางสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  
ร่างหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาต  
ร่างมาตรฐานทางเทคนิค

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/31/2016 12:21:19 PM)