ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตวิทยุชุมชน

ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตวิทยุชุมชนและร่างมาตรฐานทางเทคนิค เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  
 ตารางสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  
  - ร่างหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาต  
  - ร่างมาตรฐานทางเทคนิค

Download

Create by  -   (8/5/2016 9:52:40 PM)

Download

Page views: 305