ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

Download

  • ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ.pdf

Create by  - 2fellows  admin (3/28/2016 3:42:01 PM)