ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า (PLC)

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
เรื่อง  มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า(Power Line Communications – PLC)
วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2551 เวลา 08.30-13.30 น ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 เอกสารประกอบการการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
 กำหนดการ [pdf]   1197961284_2_agenda.pdf
 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น  3_PLC_DraftHearing.pdf

ภาพงานกิจกรรม 
http://www.ntc.or.th/images/PLC/index.html

Download การรับฟังความคิดเห็นฯ
- ช่วงที่ 1 VDO on demand Download (62.2 MB)
- ช่วงที่ 2 VDO on demand Download (145.5 MB)

หมายเหตุ : เอกสารนี้ห้ามนำไปใช้อ้างอิงและใช้เฉพาะรับฟังความคิดเห็นเท่านั้น

ประชาชน ผู้สนใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเสนอความคิดเห็นมาได้ที่ สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 87 ถนน พหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์  0 2271 0151-60  ต่อ 915 โทรสาร  02 271 3518 E-mail: standard@ntc.or.th

Download

Create by  -   (8/6/2016 9:42:52 AM)

Download

Page views: 326