ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ:มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จำนวน 2 ฉบับ

ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เรื่อง  มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จำนวน 2 ฉบับ

1. มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับจานสายอากาศของสถานีภาคพื้นดินในกิจการประจำที่ผ่านดาวเทียม (fixed-satellite service) ที่ใช้วงโคจรของดาวเทียมประจำที่ (geostationary-satellite orbit)
2. มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้เทคโนโลยี Broadband Wireless Access ในลักษณะ Radio Local Area Network (RLAN) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ [pdf]

สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีโทรคมนาคม  สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 87 ถนน พหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 0151-60 ต่อ 915  โทรสาร 02 271 3518
E-mail: standard@ntc.or.th

Create by  -   (8/6/2016 11:18:42 AM)

Download

Page views: 284