ผลการรับฟังความเห็นครั้งที่ 2 เกี่ยวกับประกาศมาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดให้มีการรับฟังความเห็นครั้งที่ 2 เกี่ยวกับประกาศมาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 โดยได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) จากผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ แล้วนั้น

สำนักงาน กสทช. ได้รวมรวมสรุปความคิดเห็นของผู้ได้รับใบอนุญาต และความเห็นของสำนักงานที่มีต่อประกาศมาตรฐานการคำนวณดังกล่าวตามเอกสาร (Download) ด้านล่าง ทั้งนี้สรุปความคิดเห็นดังกล่าวได้ถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาแล้ว

Download

Create by  - 2fellows  admin (8/13/2016 9:57:37 PM)