รายงานการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz พ.ศ. .... และร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz พ.ศ. .... และร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง

Download

  • 1-รายงานการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ.pdf
  • 2-สรุปความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ.pdf
  • 3-สรุปความคิดเห็นต่อร่างแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลฯ.pdf
  • 4-สรุปความคิดเห็นต่อร่างการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันฯ.pdf
  • 5-สรุปความคิดเห็นต่อร่างการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศฯ.pdf
  • 6-สรุปความคิดเห็นต่อร่างบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนฯ.pdf

Create by  -   (8/13/2016 11:32:11 PM)

Download

Page views: 282