รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทางเว็ปไซต์ กทช.

สกทช. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรื่อง ร่างแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิค
กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ International Mobile Telecommunications (IMT)
และ กิจการ Broadband Wireless Access (BWA) เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2552
และ ที่ประชุม กทช. ครั้งที่ 31/2552 เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2552 ได้มีมติเห็นชอบต่อร่างแผนความถี่วิทยุ
และมาตรฐานทางเทคนิค
 
   ผลการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ International Mobile Telecommunications (IMT)
ย่านความถี่วิทยุ 1920-1980/2110-2170 MHz และย่านความถี่วิทยุ 2010-2025 MHz (ไฟล์แนบที่ 1)
 

  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะมาตรฐานทาง
เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ International Mobile
Telecommunications (IMT) และข้อชี้แจง/แนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการมาตรฐาน กทช.    (ไฟล์แนบที่ 2)

  ผลการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการ
Broadband Wireless Access (BWA) ย่านความถี่วิทยุ 2300-2400 MHz
และ ย่านความถี่วิทยุ 2500-2690 MHz   (ไฟล์แนบที่ 2)

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะมาตรฐานทาง
เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับกิจการBroadband Wireless Access (BWA)
และข้อชี้แจง/แนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการมาตรฐาน กทช.    (ไฟล์แนบที่ 3)

Download

Create by  -   (8/5/2016 6:16:41 PM)

Download

Page views: 231