สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2556

Download

  • สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ.pdf

Create by  -   (3/28/2016 2:17:56 PM)

Download

Page views: 324