สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

ตามที่ สำนักงาน กสทช. ได้จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 - วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 และได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นั้น  รายละเอียดตามลิงก์  คลิ๊ก

สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศดังกล่าวแล้ว

 

                ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้ประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมด โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุม กทค. เพื่อพิจารณา ปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และจะเสนอเข้าที่ประชุม กสทช. ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น-26June2013-nocomment.pdf 

Download

  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น-26June2013-nocomment.pdf

Create by  -   (1/31/2016 6:25:43 PM)

Download

Page views: 278