สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่ได้รับต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2)

ตามที่ สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) ในระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 มีกำหนดปิดรับความคิดเห็นในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 นั้น

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 มีมติรับทราบรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. นำประเด็นในเรื่องการนำหมวดเลขหมาย 06 0XXX XXXX ที่จะมากำหนดเป็นเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่สำหรับพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ (แบบไม่จำกัดพื้นที่) ไปวิเคราะห์เพิ่มเติมก่อนนำเสนอ กสทช. พิจารณาเพื่อการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพิ่มเติมต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

ในการนี้ สำนักงาน กสทช. เห็นควรแจ้งผลการพิจารณาของ กสทช. ในเรื่องการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) เพื่อประกาศให้สาธารณะชนทราบ ตามแนวทางที่กำหนดในข้อ 26 ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. 2548 สอดคล้องตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/17/2017 2:05:03 PM)

Download

Page views: 371