สรุปความคิดเห็นการประชุมกลุ่มย่อยฯ ร่างประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแจ้ง การเก็บรักษาฯ

สรุปความเห็นการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น
ร่างประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแจ้ง การเก็บรักษา และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551  เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ สโมสรทหารบก  ถนนวิภาวดีรังสิต  กรุงเทพฯ

 เอกสารสรุปความเห็นจากการประชุม     summaryOf_IC.doc

Create by  -   (3/31/2016 12:00:05 PM)

Download

Page views: 299