สรุปความคิดเห็นจากการรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อร่างประกาศ กทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายฯ

ร่าง ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
พ.ศ. 2551 

  สรุปความคิดเห็นจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551

สรุปความคิดเห็นจากการรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อร่างประกาศ กทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายฯ

ร่าง ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
พ.ศ. 2551 

สรุปความคิดเห็นจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551

Create by  -   (8/6/2016 10:28:55 AM)

Download

Page views: 305