สรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ.ศ. .... และร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาและกำหนดมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจก

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ.ศ. .... และร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาและกำหนดมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 6 มิถุนายน 2557 ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับ ร่างประกาศดังกล่าวแล้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอประชุมชั้น 1อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. โดย สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ทั้งสองฉบับแล้ว

     ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมด โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาปรับปรุง ร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดย สำนักงาน กสทช. จะนำเอกสารสรุปความคิดเห็นสาธารณะ พร้อมทั้ง แนวทางการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าว เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. และเสนอเข้าที่ประชุม กสทช. ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

1-สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ+ex+ante.pdf
2-สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ+ex+post.pdf 
 

สรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ.ศ. .... และร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาและกำหนดมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจก

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ.ศ. .... และร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาและกำหนดมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 6 มิถุนายน 2557 ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับ ร่างประกาศดังกล่าวแล้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอประชุมชั้น 1อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. โดย สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ทั้งสองฉบับแล้ว

     ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมด โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาปรับปรุง ร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดย สำนักงาน กสทช. จะนำเอกสารสรุปความคิดเห็นสาธารณะ พร้อมทั้ง แนวทางการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าว เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. และเสนอเข้าที่ประชุม กสทช. ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

Download

Create by  -   (1/31/2016 5:18:37 PM)

Download

Page views: 204