สรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ... และร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ...

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ... และร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ... โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 7 มีนาคม 2557 ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับ ร่างประกาศดังกล่าวแล้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ            
 
     สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อพิจารณา และ กสทช. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 8/2557 ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2557 เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. ด้านการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม จำนวน 2 ฉบับ แล้ว ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว ดังปรากฏตามเอกสาร

สรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ... และร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ...

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ... และร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ... โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 7 มีนาคม 2557 ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับ ร่างประกาศดังกล่าวแล้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ทั้ง 2 แล้ว

     ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมด โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุม กทค. เพื่อพิจารณาปรับปรุง ร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดย สำนักงาน กสทช. จะนำเอกสารสรุปความคิดเห็นสาธารณะ พร้อมทั้ง แนวทางการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าว เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. และเสนอเข้าที่ประชุม กสทช. ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

1-สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ+ประกาศ+นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดฯ.pdf
2-สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ+ประกาศ+หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาผู้มีอำนาจเหนือตลาดฯ.pdf
 

สรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ... และร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. …

สรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ... และร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ...
     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ... และร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ... โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 7 มีนาคม 2557 ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับ ร่างประกาศดังกล่าวแล้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ            

    สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อพิจารณา และ กสทช. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 8/2557 ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2557 เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. ด้านการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม จำนวน 2 ฉบับ แล้ว ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว ดังปรากฏตามเอกสาร

สรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ... และร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ...

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ... และร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ... โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 7 มีนาคม 2557 ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับ ร่างประกาศดังกล่าวแล้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ทั้ง 2 แล้ว

     ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมด โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุม กทค. เพื่อพิจารณาปรับปรุง ร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดย สำนักงาน กสทช. จะนำเอกสารสรุปความคิดเห็นสาธารณะ พร้อมทั้ง แนวทางการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าว เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. และเสนอเข้าที่ประชุม กสทช. ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

Download

  • 1-สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ-ประกาศ-นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดฯ.pdf
  • 2-สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ-ประกาศ-หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาผู้มีอำนาจเหนือตลาดฯ.pdf

Create by  -   (1/31/2016 5:28:07 PM)

Download

Page views: 232