สรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน –16ธันวาคม 2556 และได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
     สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบว่า ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าวแล้ว ซึ่งมีผู้เสนอความคิดเห็นที่มีรายละเอียดข้อเสนอแนะเป็นจำนวนมาก โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมด และจัดทำเอกสารเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เพื่อพิจารณา ซึ่งภายหลังจากได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม กทค. แล้ว สำนักงาน กสทช. จะนำเอกสารสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ต่อไป

 

สรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน –16ธันวาคม 2556 และได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
     สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบว่า ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าวแล้ว ซึ่งมีผู้เสนอความคิดเห็นที่มีรายละเอียดข้อเสนอแนะเป็นจำนวนมาก โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมด และจัดทำเอกสารเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เพื่อพิจารณา ซึ่งภายหลังจากได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม กทค. แล้ว สำนักงาน กสทช. จะนำเอกสารสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ต่อไป

Create by  -   (1/31/2016 5:42:03 PM)

Download

Page views: 150