สรุปความเห็นฯ ร่างประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการยอมรับคำพิพากษาของศาลฯ

สรุปความเห็นการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น
ร่างประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการยอมรับคำพิพากษาของศาล 
หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ กรณีมีข้อพิพาทตามสัญญาการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551  เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ โรงแรม  ดิเอมเมอรัลด์

 รายละเอียดเพิ่มเติม

Create by  -   (3/31/2016 10:39:43 AM)

Download

Page views: 279