สรุปประเด็นคำถาม – คำตอบ และเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและให้คำปรึกษาในการกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาตประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 ณ หอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

Download

  • การชี้แจงและให้คำปรึกษาการกรอกแบบคำขอฯ.pdf
  • เอกสารการยื่นขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น-1-8GHz.docx
  • คำถาม-คำตอบประกอบการกรอกแบบคำขอฯ.pdf

Create by  -   (3/25/2016 11:00:35 AM)

Download

Page views: 1536