สรุปผลการดำเนินการต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. .... (แก้ไขตามมติที่ประชุม กทช. ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. ครั้งที่ 20/2554, วันที่ 6 กรกฎาคม 2554)

วันศุกร์ที่ 02 กันยายน 2011 เวลา 17:02 น.
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. .... และต่อมาได้มี มติที่ประชุม กทช. ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. ครั้งที่ 20/2554, วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554 เห็นชอบร่างประกาศ ฯ โดยให้รับข้อคิดเห็นที่ประชุมเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น

ซึ่งประกาศดังกล่าวได้นำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนั้น สำนักงาน กสทช.ได้รวบรวมและสรุปผลการดำเนินการต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. .... (แก้ไขตามมติที่ประชุม กทช. ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. ครั้งที่ 20/2554, วันที่ 6 กรกฎาคม 2554) ปรากฏอยู่ในเอกสาร Download ด้านล่างนี้

Download

Create by  -   (3/30/2016 11:56:06 AM)

Download

Page views: 301